top of page

Leping-pakkumine

LEPING-PAKKUMINE

trükiteenuste osutamiseks

 

1. ÜLDSÄTTED.

1.1. Käesolev leping (edaspidi Leping) määrab kindlaks trükiteenuste (edaspidi nimetatud Teenused) osutamise tingimused trükitoodete tootmiseks MoDenDL OÜ (registrinumber ja on pakkumine, mis on suunatud kõikidele Klientide juriidilistele ja eraisikutele). s.o ettepanekud Teenuse osutaja poolt Lepingu sõlmimiseks Lepingus sätestatud tingimustel.

1.2. Käesolev leping ei nõua kahepoolset allkirjastamist ja kehtib elektroonilisel kujul. Leping loetakse sõlmituks ja omandab liitumislepingu jõu hetkest, kui Klient saab kirjaliku kinnituse teenuse osutamise tellimuse kohta, selle puudumisel hetkest, mil Klient tasub vastava tellimuse eest. (lepingu aktsepteerimine Kliendi poolt). Tellimuse kirjalik kinnitus on Tellijalt faksi, e-posti, Täitja veebilehel oleva tellimisvormi kaudu (moden.ee või label-24.com) või muul viisil saadud teade, mis sisaldab väljendit. Kliendi kavatsus lugeda end MoDenDL OÜ-ga teenuste osutamiseks lepingu sõlminuks. Tellimust kinnitavad toimingud tähendavad, et Klient nõustub täielikult ja tingimusteta kõigi Lepingu tingimustega ilma erandite ja/või piiranguteta.

1.3 Käesolev pakkumisleping on avaldatud aadressil: http:// www.moden.ee või http:// www.label-24.ee MoDenDL OÜ jätab endale õiguse teha käesolevates tingimustes muudatusi, millega seoses kohustub Klient regulaarselt tegema jälgida veebisaidile vastaval aadressil postitatud tingimuste muudatusi.

1.4. Käesoleva avaliku pakkumise lepingu tingimustega nõustumisega kinnitab Klient oma teo- ja teovõimet, Kliendi 21-aastaseks saamist, samuti Kliendi seaduslikku õigust astuda lepingulistesse suhetesse MoDenDL OÜ-ga.

 

2. LEPINGU eseme

2.1. MoDenDL OÜ osutab printimisteenust ja täidab trükitellimusi (edaspidi - Tellimused) vastavalt kehtivale hinnakirjale ning Klient sooritab tasu ja aktsepteerib osutatavaid teenuseid vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.

2.2. Pakutavate teenuste konkreetne nimetus, omadused ja muud olulised näitajad määrab Klient Tellimuse vormistamisel ning neid loetakse käesoleva Lepingu lahutamatuks osaks.

2.3. Käesolev Leping ja selle lisad on MoDenDL OÜ ametlikud dokumendid ja pakkumise lahutamatu osa.

 

3. TELLIMINE

3.1. Klient esitab avalduse Teenuste osutamiseks isiklikult MoDenDL OÜ kontoris, MoDenDL OÜ veebilehel või saadab selle MoDenDL OÜ-le kirjalikult e-posti, faksi või muul viisil ning märgib saadetud avalduses oma nime, Teenuste omadused ja nõutav ringlus.

3.2. Klient kohustub tellimust vormistades esitama enda kohta järgmised andmed: e-posti aadress, kontakttelefon. Selle teabe esitamisega kinnitab Klient oma teovõimet ja annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. MoDenDL OÜ tegutseb veebilehtedel http:// www.moden.ee või http:// www.label-24.ee üles pandud isikuandmete töötlemise poliitika alusel.

3.4. Tellimuse maksumus kehtib tellimuse esitamise hetkel ja kolme pangapäeva jooksul alates selle esitamise kuupäevast, välja arvatud juhud, kui tellimus esitatakse eripakkumise (kampaania) tingimustel. Kui Tellija ei ole selle aja jooksul Teenuste eest tasunud, on Teostajal õigus maksumust ühepoolselt muuta.

3.5. Kui Klient täidab käesoleva Lepingu punktis 4.1 sätestatud Teenuste eest tasumise tingimusi, loetakse tellimuse maksumus fikseerituks ja seda ei saa ühepoolselt muuta.

 

4. MAKSE

4.1. Klient tasub Teenuste eest mittesularahas: pangaülekandega või debiteerimisega kehtestatud korras Kliendi pangakaardilt MoDenDL OÜ kontole ettemaksuga 100% ulatuses kliendi pangakaardi maksumusest. Teenused kolme pangapäeva jooksul alates tellimuse kinnitamise kuupäevast. Maksekinnitus on raha ülekandmine MoDenDL OÜ kontole.

 

5. TOOTMINE JA LOGISTIKA

5.1. Töövõtja osutab Teenused õigeaegselt ja tellimuse esitamisel kokkulepitud tingimustel.

5.2. Muudatused Toodete tehnilistes parameetrites ja tootmistingimustes on võimalikud ükskõik millise osapoole algatusel. Kõik muudatused Toodete valmistamise tehnilistes ja muudes tingimustes vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse poolte volitatud esindajate poolt. Kirjalik vorm loetakse järgituks, kui pooled vahetasid teateid e-posti või faksi teel.

5.3. MoDenDL OÜ-l on õigus osutada Kliendile Teenuseid osade kaupa ainult Kliendi kirjalikul nõusolekul.

5.4. MoDenDL OÜ teavitab Klienti Teenuste osutamisest ühel järgmistest viisidest: telefoni teel, faksi teel, e-posti teel, elektroonilise tekstisõnumiga. Sellise teate saatmine tähendab, et valmis trükitooted on MoDenDL OÜ laos ja trükitooted on väljasaatmiseks valmis, samuti Kliendi vajadust Tooted vastu võtta.

5.5. Toodete valmisoleku kohta Kliendile teatise saatmise päeva loetakse toodete tegeliku valmistamise kuupäevaks ja see tähendab MoDenDL OÜ poolt Kliendi ees Teenuste osutamise ajastuse osas võetud kohustuste täitmist. Tellimus loetakse kättetoimetatuks selle Kliendile üleandmise hetkel. Klient kinnitab Tellimuse täitmist selle vastuvõtmisega.

5.6. MoDenDL OÜ alustab tööd toodete valmistamisega peale ettemaksu laekumist oma arvelduskontole vastavalt punktile 4.1. käesoleva lepingu kohast ja Kliendi poolt kinnitatud Toodete originaalpaigutuse elektroonilise versiooni kättesaamist, kui poolte kirjalikus kokkuleppes ei ole sätestatud teisiti. Kliendi poolt esitatav algne küljendus peab täielikult vastama MoDenDL OÜ tehnilistele nõuetele, mis on kirjeldatud MoDenDL OÜ veebilehtedel - moden.ee või label-24.com.

5.7. Kui Klient rikub küljenduse MoDenDL OÜ-le üleandmise tähtaegu või kui Kliendil on vaja selles teha muudatusi või täiendusi, on MoDenDL OÜ-l õigus poolte vahel kokkulepitud tellimuse täitmise tähtaega pikendada, teavitades sellest Klienti. sellest. Kui Tellija algatusel suurendatakse eelnevalt kokkulepitud tööde mahtu, lepitakse selle maksumus ja teostamise tähtaeg kokku täiendavalt.

5.8. Tingimuste (maksumuse) muutust, mis toimus Kliendi tegevuse (tegevusetuse) tulemusena, loetakse tähtaegade rikkumiseks Kliendi süül. Sel juhul vabaneb MoDenDL OÜ vastutusest Lepingust tulenevate tingimuste ja/või muude kohustuste rikkumise eest, samuti Kliendile tekkinud lisakahjude hüvitamisest.

 

6. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. MoDenDL OÜ kohustub:

- Osutada kvaliteetseid teenuseid vastavalt esitatud esialgsele paigutusele ja Kliendi ülesandele, mis oli viimati välja toodud tellimuse vormistamisel, ning teostada poolte vahel kokkulepitud aja jooksul trükitööd vastavalt tööstusstandardite nõuetele.

- Kliendi soovil teavitama teda Teenuste osutamise edenemisest, samuti teavitama Klienti viivitamatult kõigist asjaoludest, mis võivad viia Teenuste osutamise tingimuste mittejärgimiseni või muude tingimuste rikkumiseni. käesoleva lepingu tingimustega.

- Kui avastatakse Tellija poolt antud lähtematerjali sobimatus või ebakvaliteet, hoiatada Klienti tema ülesande täitmisega kaasnevate võimalike kahjulike tagajärgede eest ning peatada töö. Algmaterjali sobimatuse või halva kvaliteedi avastamisest teatamine tuleb viivitamatult edastada Kliendile telefoni ja faksi teel. Tellija on kohustatud ühe päeva jooksul teate kättesaamisest arvates edastama faksi teel või isiklikult Töövõtjale kirjaliku korralduse töö peatamiseks või jätkamiseks ning materjali (või selle osa) väljavahetamiseks. it), on Klient kohustatud kahe päeva jooksul asendama. Juhul, kui MoDenDL OÜ ei saa ülaltoodud aja jooksul oma hoiatustele vastust, on tal õigus töö peatada. Tellija on kohustatud hüvitama MoDenDL OÜ-le täies ulatuses kõik tööde seiskumise tõttu Teostajale tekkinud kahjud, sealhulgas trükimasina seisaku kulu ning seadmete ümberseadistamise ja täiendavate trükiplaatide valmistamise kulu, kui see on vajalik puuduste kõrvaldamiseks. mis tekkis Kliendi süül.

- Trükitooted Kliendile üle andma kokkulepitud aja jooksul;

- Kokkuleppel Kliendiga hävitada või tagastada kõik tema poolt antud lähtematerjalid.

- Kliendi soovil lisatasu eest teha muudatusi juba kokkulepitud esialgses paigutuses ja/või teenuste osutamise tehnilistes parameetrites või aktsepteerida Kliendilt sellised muudatused valmis kujul.

 

6.3. Klient kohustub:

- Tasuma osutatud Teenuste eest vastavalt Lepingu tingimustele;

- Täitma Eesti Vabariigi autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate õigusaktide nõudeid, garanteerima MoDenDL OÜ-le algse planeeringu (selle osade) mistahes koormusevabaduse, garanteerima kolmandate isikute õiguste järgimise;

- Kolme päeva jooksul alates tellimuse kinnitamise kuupäevast edastada MoDenDL OÜ-le küljenduse elektrooniline versioon, mis vastab täielikult käesoleva lepingu lisas nr 1 toodud tehnilistele nõuetele, edastada teave saidi paigutuse kohta, mis on välja töötatud kui osa teenuste osutamisest.

- Kui planeering ei vasta MoDenDL OÜ tehnilistele nõuetele, kohustub Klient: kolme päeva jooksul oma kulul ja omal jõul planeeringut muutma ja nõuetega vastavusse viima või vajadusest teavitama MoDenDL OÜ-d. küljenduse viimistlemiseks MoDenDL OÜ poolt. Sel juhul toimub revisjon lisatasu eest ja poolte vahel kokkulepitud tähtaegadel, MoDenDL OÜ poolt väljastatud lisaarve alusel.

- Kui MoDenDL OÜ küljendus on lõplikult vormistatud ja peale Kliendi poolt muudetud originaalplaani allkirjastamist loetakse, et kogu teave ja parameetrid on õiged, pretensioone sellise küljenduse (või selle alusel valmistatud toodete) sisule MoDenDL OÜ ei aktsepteerita;

- Nõustuge osutatavate teenustega vastavalt Lepingu tingimustele.

- MoDenDL OÜ territooriumilt viima välja (isetarne korral) valmistooted 3 tööpäeva jooksul alates tiraaži valmiduse teate saamisest. Toodete eksportimisel nimetatud perioodist hiljem on Täitjal õigus nõuda Tellijalt ladustamistasu. Tasumine toimub 3 pangapäeva jooksul alates Tsirkulatsiooni väljaveo kuupäevast Töövõtja arve alusel

- Tellimuse omandiõigus, samuti selle juhusliku kaotsimineku või kahjustumise risk läheb Tellijale üle Tellimuse kättesaamise hetkest.

- Põhjendatud kvaliteedipretensioonide korral MoDenDL OÜ vastu hiljemalt kolme päeva jooksul arvates vastuvõtmise kuupäevast vormistada kirjalik pretensioon ja saata see MoDenDL OÜ-le.

6.4. Kliendil on õigus:

- Lepingu täitmise käigus teha kokkuleppel MoDenDL OÜ-ga muudatusi juba kokkulepitud algses paigutuses ja/või osutatavate Teenuste tehnilistes parameetrites. Sel juhul loetakse, et Klienti teavitatakse tagajärgedest: võimalikud tähtaegade rikkumised, maksumuse muutused, võimalikud kvalitatiivsed muutused Teenuste osutamisel, võimalikud vead, mis on tingitud Teenuste osutamise tööde peatamisest ja hilisemast taastamisest. ;

- Teenuste osutamisest keeldumine, teatades sellest töövõtjale kirjalikult. Sel juhul kohustub MoDenDL OÜ tagastama Kliendile üle kantud rahalised vahendid, millest on maha arvatud tegelikud kantud kulud, ning Klient on kohustatud hüvitama MoDenDL OÜ-le Lepingust tulenevate kohustuste täitmisest keeldumisega kaasnevad kahjud.

- MoDenDL OÜ tõendavate dokumentide või volitatud isiku poolt nõuetekohaselt vormistatud volikirja esitamisel vastu võtta käesoleva lepingu kohaselt valmistatud trükitooted.

 

7. POOLTE KOHUSTUSED

7.1. Töövõtja vastutab tähtaegadest kinnipidamise eest. Kui MoDenDL OÜ rikub Teenuste osutamise tähtaega, on ta kohustatud Kliendi kirjalikul nõudmisel tasuma talle viivist 0,1% iga viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 5% viivitatud päeva eest. lepingu väärtust.

7.2. Ebakvaliteetsete Teenuste osutamise ja Kliendi pretensioonide põhjendatuse korral kohustub MoDenDL OÜ omal kulul puudused kõrvaldama või uuesti osutama piisava kvaliteediga Teenused. Kui tehnoloogiline protsess näeb ette pikema Teenuste osutamise tähtaja, on MoDenDL OÜ-l õigus oma puuduste kõrvaldamiseks tingimusi muuta, teavitades sellest Klienti kirjalikult. Samas ei või puuduste kõrvaldamise tähtaeg ületada poolte vahel kokkulepitud tähtaega.

7.3. MoDenDL OÜ vastutus piirdub ebapiisava kvaliteediga Teenuste maksumusega, Kliendi muud kahjud ja saamata jäänud kasum ei kuulu hüvitamisele. Töövõtja maksimaalne vastutus ei tohi ühelgi juhul ületada Kliendi poolt tasutud vaidlusaluste Teenuste maksumust.

7.4. Tellija vastutab täielikult küljenduse sisu ja kujunduse eest, samuti selle vastavuse eest kehtivate õigusaktide nõuetele, sh. autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kohta, isikuandmete kaitse kohta.

 

8. KVALITEET JA TOOTE TAGASTAMINE

8.1. Teenuste kvaliteet peab vastama Eesti Vabariigi seadusandluse normidele ja tööstustehniliste eeskirjade nõuetele.

8.2. Klient kohustub osutatavad Teenused, trükitooted kvaliteedi osas vastu võtma vastavalt Lepingu tingimustele.

8.3. Kliendil ei ole õigust keelduda tasutud nõuetekohase kvaliteediga Tellimusest (või selle osast), millel on individuaalselt määratletud omadused.

8.4. Ebapiisava kvaliteediga teenuse saamise korral kohustub Klient 5 tööpäeva jooksul ühendust võtma MoDenDL OÜ esindusega kvaliteedikontrolli läbiviimiseks.

Kui osutatavate Teenuste kvaliteedi kohta on põhjendatud pretensioone (s.o märke Teenuste osutamisest mitte vastavalt kokkulepitud skeemile ja lähteülesandele), koostavad pooled või Klient saadab MoDenDL OÜ-le põhjendatud pretensiooni, milles on märgitud: Teenuste pakkumise ebakõladest ning sätestab ka selle nõuded. Samuti on tal õigus hiljemalt kolme päeva jooksul kättesaamisest tagastada MoDenDL OÜ-le trükiste ebakvaliteetsed koopiad.

8.5. Kui Klient ei saada MoDenDL OÜ-le kirjalikku pretensiooni kolme päeva jooksul alates Teenuste vastuvõtmise kuupäevast ega tagasta defektiga tooteid, loetakse kõik osutatavad Teenused kvaliteetseks ning Teostaja kohustused. Teenused on nõuetekohaselt täidetud.

 

9. NÕUETE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1. Kliendi õiguste rikkumisega seotud vaidluste lahendamiseks rakendatakse vaidluste lahendamiseks kohtueelset (nõude)menetlust.

9.2. Kliendi pretensioonid esitatakse kirjalikult MoDenDL OÜ juhatajale. Pretensiooni saab saata tähitud kirjaga koos lisade loetelu ja tagastuskviitungiga või toimetada isiklikult MoDenDL OÜ kontorisse.

9.3. Pretensioonis märgitakse: Taotleja perekonnanimi, nimi, isanimi, telefoninumber, Taotleja aadress, teenuse laad, Tellimuse number, andmed Tellimuse eest tasumise kohta, Taotleja nõue, nõude aluseks olevad asjaolud , nõudele lisatud dokumentide loetelu ja muud tõendid abielu või ebakvaliteetsete teenuste osutamise kohta. MoDenDL OÜ, olles saanud pretensiooni, on kohustatud seda läbi vaatama ja pretensiooni sisuliselt vastama kümne päeva jooksul pretensiooni laekumise päevast arvates. Selle alusel tehakse poolte kokkuleppel otsus Töövõtja edasise tegevuse kohta:

Tellimuse täielik muutmine või täitmine, toodete hinna proportsionaalne alandamine, allahindluste pakkumine järgmistele Teenustele jne.

9.5. Kõik käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused, mida kaebuse korras ei lahendata, kuuluvad läbivaatamisele Tallinna kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

 

10. PRIVAATSUS JA AUTORIÕIGUSED

10.1. MoDenDL OÜ kohustub mitte andma üle Tellija töö sisu kolmandatele isikutele, samuti mitte avaldama muud talle käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmise käigus teatavaks saanud teavet Kliendi kohta, kui lepingu tähendusest ei tulene otseselt teisiti. lepingu tingimused.

10.2. Töövõtjal on õigus mitteärilisel eesmärgil kasutada tellija makett elektroonilisel kujul, samuti tellija nõusolekul MoDenDL OÜ poolt toodetud trükimaterjalide üksikeksemplare MoDenDL OÜ teostatud tööde näidiste demonstreerimiseks.

 

11. MUUD TINGIMUSED

11.1. Leping jõustub hetkest, mil Klient kinnitab Teenuste tellimuse ja väljendab nõusolekut Lepingu tingimustega käesoleva Lepingu punktis 1.2 sätestatud viisil.

11.2. Klient kohustub Lepingu tingimustega iseseisvalt tutvuma. Tellimuse esitamisega kinnitab Klient sellega, et on käesoleva Lepingu tingimustega tutvunud, need on talle selged ning nõustub nendega tingimusteta ja täies mahus.

11.3. Kõik Lepingu lisad, muudatused ja täiendused kehtivad tingimusel, et need on vormistatud kirjalikult ja allkirjastatud mõlema poole poolt. Kirjalik vorm loetakse täidetuks, kui Pooled vahetasid teateid e-posti või faksi teel.

11.4. Muus osas, mis ei ole Lepinguga ette nähtud, juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi seadusandlusest.

 

MoDen DL OÜ

Kopli 35B, Tallinn, 10412, Harjumaa, EV

Registreerimisnumber 10115595

Maksunumber EE100330298

info@moden.ee

www.moden.ee

tel: +372 56961104

bottom of page